تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - همه پرسند از تو
جمعه 28 اسفند 1388

همه پرسند از تو

• نوشته شده توسط: ali fard

بگفت از دور شاید دید در ماه
بگفتا گر نیابی سوی او راه
 
 بگفت آشفته از مه دور بهتر
بگفتا دوری از مه نیست در خور
 
بگفت این از خدا خواهم به زاری
بگفتا گر بخواهد هر چه داری
 
بگفت از گردن این وام افکنم زود
بگفتا گر به سر یابیش خوشنود
 
بگفت از دوستان ناید چنین کار
بگفتا دوستیش از طبع بگذار
 
بگفت آسودگی بر من حرام است
بگفت آسوده شو که این کار خامست
 
بگفت از جان صبوری چون توان کرد
بگفتا رو صبوری کن درین درد
 
بگفت این دل تواند کرد دل نیست
بگفت از صبر کردن کس خجل نیست
 
بگفت از عاشقی خوشتر چکار است
بگفت از عشق کارت سخت زار است
 
بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست
بگفتا جان مده بس دل که با اوست
 
بگفت از محنت هجران او بس
بگفتا در غمش می‌ترسی از کس
 
بگفت ار من نباشم نیز شاید
بگفتا هیچ هم خوابیت باید
 
بگفت آن کس نداند جز خیالش
بگفتا چونی از عشق جمالش
 
بگفتا چون زیم بی‌جان شیرین
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین
 
بگفت این کی کند بیچاره فرهاد
بگفت او آن من شد زو مکن یاد
 
بگفت آفاق را سوزم به آهی
بگفت ار من کنم در وی نگاهی


نظرات()