تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - دلبرا صبرم تمامی یافت از وصلت خبر کی میدهی؟
پنجشنبه 17 تیر 1389

دلبرا صبرم تمامی یافت از وصلت خبر کی میدهی؟

• نوشته شده توسط: ali fard

دلبرا صبرم تمامی یافت از وصلت خبر کی میدهی؟

                یـک نـگاه  بـا  مـن  بـیا  با مـن  بمـان  تـا  دل دهی

مردم  از  بس  شیشه  صبرم  ز  آب  دیده  پر کردم

                نماندست سو به آنها یک نشان از مرحمت کی میدهی

آخرش  گیرم  ز تو  پاسخ  به  هر  سعی  و  تلاش

               یا نـمیرم تا بگـیرم از رضا پـاسخ که از میـل میـدهـی

من  به  هر  ترفند  کشم  مهرم  ز  عشقم  بر دلت

              تا بدام افـتی بدانی حال ما خونـین دلان خود روی دهی

گر بدانی روزگارم  بهر دستیابی  به مهرت میرود

               روزگــارت   روز  و  شـبـهـایـت  دو  دسـتی  مـیدهی

عاشقم  از  بـهـر  وصـل  صادق  به  میـدان  آمـدم

               از  سـر  انـصـاف  شـایـد  دل  بـه  مــن  از  آن  دهـی

گر  خیالـم  بـهـر  یـارم  راحـت   و  آسـوده  اسـت

               من به لطف کردگارم  منـتـظر  مانـدم  که  یابـم  وصلـتی

دست  آنــی  مـــن  ســپــردم  عــشــق  و  قــلـبـم

              گربـدانی خود روی    گـیری ز او مهرم که گریان میروی

حال ما امـید واران  در  وجود کردگاران بد نباشد

              زانـکه  لـطـفـش  بـیـدریـغ  است  تا  می آید  یک  دمـی


نظرات()