تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - ای مـسـلـمـانـان نـدانـم چــاره دل چــون کـنـم
دوشنبه 9 آبان 1390

ای مـسـلـمـانـان نـدانـم چــاره دل چــون کـنـم

• نوشته شده توسط: ali fard

ای مـسـلـمـانـان نـدانـم چــاره دل چــون کـنـم 

                                                     یا مگر سـودای عشـق او ز سـر بـیرون کنم

 عـاشـقی را دوسـت دارم عـاشـقان را دوسـتـر 

                                                      صدهزاران دل بـرای عاشـقی پـر خـون کنم
 

سـوخـتـم در عاشقی تـا سـاخـتـم بـا عاشقان 

                                                      عـاجـزم در کـار خـود یارب نـدانم چـون کـنم

 آتــشــی دارم دریــن دل گــر شــراری بــر زنــم 

                                                      آب دریاهـا بـسـوزم عـالـمـی هـامـون کـنـم

 آب دریـاهــا بــســوزد کــوهـهـا هـامــون شــود 

                                                       مـن ز دیـده چـون بـبــارم آبـهـا افـزون کـنـم

 مـســکـن مـن در بــیـابــان مـونـس مـن آهـوان 

                                                         هر کجا من نی زنم از خون دل جیحون کنم

 گر شبی خود طوق گردد دست من در گردنش 

                                                            طـوق فـرمان را چـو مه در گردن گردون کنم


نظرات()