تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - دولت خبر ز راز نهانم نمى دهد
چهارشنبه 11 آبان 1390

دولت خبر ز راز نهانم نمى دهد

• نوشته شده توسط: ali fard

بخت از دهان دوست نشانم نمى دهد         دولت خبر ز راز نهانم نمى دهد
از بهر بوسه زلبش جان همى دهم         اینم همى ستاند و آنم نمى دهد
مردم درین فراق و در آن پرده راه نیست         یا هست و پرده دار نشانم نمى دهد
شكر به صبر دست دهد عاقبت ولى         بد عهدى زمانه امانم نمى دهد
زلفش كشید باد صبا چرخ سفله بین         كانجا مجال باد وزانم نمى دهد

چندانكه بر كنار چو پرگار مى شدم    

    دوران چو نقطه ره به میانم نمى دهد
گفتم روم به باغ و ببینم جمال دوست
حافظ ز آه و ناله امانم نمى دهد

نظرات()