تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - گردى از رهگذر دوست به كورى رقیب
چهارشنبه 11 آبان 1390

گردى از رهگذر دوست به كورى رقیب

• نوشته شده توسط: ali fard

اى صبا نكهتى از خاك ره یار بیار         ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نكته روح فزا از دهن دوست بگو         نامه اى خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر كنم از لطف نسیم تو مشام         شمه اى از نفحات نفس یار بیار
به وفاى تو كه خاك ره آن یار عزیز         بى غبارى كه پدید آید از اغیار بیار
گردى از رهگذر دوست به كورى رقیب         بهر آسایش این دیده ء خونبار بیار
خامى و ساده دلى شیوه ء جانبازان نیست         خبرى از بر آن دلبر عیار بیار
شكر آن را كه تو در عشرتى اى مرغ چمن         به اسیران قفس مژده ء گلزار بیار
كام جان تلخ شد از صبر كه كردم بى دوست         عشوه اى زان لب شیرین شكریار بیار
روزگاریست كه دل چهره ء مقصود ندید         ساقیا آن قدح آینه كردار بیار
دلق حافظ به چه ارزد به مى اش رنگین كن
وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار

نظرات()